Actualizare 23 mai 2023 – Proces verbal privind rezultatul final al procedurii de selecție pentru funcția de expert formator din cadrul proiectului “Dezvoltarea educației și a transparenței în județul Giurgiu” Cod SIPOCA/MySMIS 1022/151468

Actualizare 22 mai 2023 – Proces verbal privind rezultatul evaluării prin interviu a candidaților înscriși pentru funcția de expert formator din cadrul proiectului “Dezvoltarea educației și a transparenței în județul Giurgiu” Cod SIPOCA/MySMIS 1022/151468

Actualizare 18 mai 2023 – Proces verbal privind rezultatul verificării administrative a dosarelor candidaților înscriși pentru funcția de expert formator din cadrul proiectului “Dezvoltarea educației și a transparenței în județul Giurgiu” Cod SIPOCA/MySMIS 1022/151468

 

Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă anunță procedura de selecție pentru recrutarea unui expert formator pentru desfășurarea Activității 5 Dezvoltarea capacitații ONG-urilor si autorităților locale a proiectului “Dezvoltarea educației și a transparenței în județul Giurgiu” (cod SIPOCA/MySMIS nr. 1022/151468).

Procedura de selecție se va desfășura în conformitate cu Anunțul de selecție (pdf și word) și normele interne cuprinse în Procedura privind selecția și încheierea contractelor cu experții care participă la activitățile planificate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă implementate la nivelul Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă.

Procedura de selecție a expertului formator va ține cont de asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen și se va fundamenta pe criterii strict profesionale (competențe, abilitați, experiență profesională, etc.), fără a crea un tratament discriminatoriu pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă.

Categorii: Education