Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă (ACDD) în parteneriat cu Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia și în colaborare cu Consiliul Județean Giurgiu, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală, anunță finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea educației și a transparenței în județul Giurgiu”, cod SIPOCA 1022/MySMIS2014+ 151468.

În cele 14 luni, proiectul a atins următoarele rezultate principale:

  • 2 documente de politică publică pentru dezvoltarea strategică a educației și transparența procesului de luare a deciziilor în domeniul educației în județul Giurgiu elaborate, publicate si transmise Consiliului Județean Giurgiu și celorlalți factori interesați de la nivel județean (Strategie și Plan de acțiune);
  • 5 rapoarte de monitorizare pentru planificarea strategică și fundamentarea pe date și nevoi actualizate a proiectelor de investiții și altor proiecte în domeniul educației la nivel județean elaborate, publicate și transmise Consiliul Județean Giurgiu (RTM1, RTM2, RTM3, RTM4, RTM5);
  • Peste 500 de persoane conștientizate civic și consultate în privința priorităților din domeniul dezvoltării educației la nivel local, în cadrul a 15 dezbateri publice;
  • 118 persoane din organizații neguvernamentale și instituții de învățământ instruite în domeniul politicilor publice pentru educație și dezvoltării durabile;
  • 1 parteneriat pentru dezvoltare locală în județul Giurgiu funcțional prin 2 grupuri de lucru active pentru capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării educației la nivel local.

Rezultatele proiectului au fost prezentate și discutate în cadrul unei conferințe online organizate luni, 18 septembrie 2023. Evenimentul a fost deschis de vicepreședintele a Consiliului Județean Giurgiu, doamna Elisabeta Mihalcea, și au luat cuvântul reprezentați din partea Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, Liceului Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin-Vale, Consiliului Județean Giurgiu și ai partenerilor din proiect.

Doamna Elisabeta Mihalcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu, a prezentat proiectele și acțiunile demarate la nivel județean. Astfel, cu ocazia Galei de excelență în educația din județul Giurgiu au fost premiați peste 2400 de elevi și cadre didactice în ultimii 3 ani, sprijinul financiar fiind de 718.000 lei. Au fost câștigate 3 proiecte cu finanțare nerambursabilă europeană care urmăresc dezvoltarea învățământului în județul Giurgiu: 42,3 milioane lei pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice, echipamente pentru 27 de unități de învățământ; 26 de autobuze electrice care urmează să deservească 26 de UAT-uri și, nu în cele din urmă, Campusul de învățământ dual care va primi o finanțare de 27 milioane Euro și va deservi totodată și UAT-urile din județele Călărași și Ialomița. Elisabeta Mihalcea a subliniat că sprijinirea educației este cea mai importantă realizare din acest mandat, iar Consiliul județean Giurgiu va continua să dezvolte parteneriate pentru a încuraja donațiile de cărți, echipamente și burse pentru elevi.

Doamna Florentina Găină, Inspector Școlar General Adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu a expus evoluția învățământului profesional și tehnic din județ în ultimii 3 ani. Astfel, în anul 2020 funcționau numai 20 de clase în 3 unități de învățământ și mai puțin de 400 de elevi frecventau învățământul profesional. În prezent sunt 43 de clase și 1045 elevi înmatriculați în învățământul profesional din județul Giurgiu. De asemenea, a crescut numărul de clase de învățământ dual la 12 în 7 unități de învățământ și a fost subliniată deschiderea acestora către noi calificări. Florentina Găină a arătat că învățământul profesional a fost privit mai ales de părinți și adesea de cadrele didactice ca apologia eșecului, de aceea este nevoie de continuarea demersurilor de comunicare și implicarea școlilor gimnaziale pentru schimbarea percepției. În viitor, o provocare va fi asigurarea personalul calificat care să predea meseriile din învățământul profesional și tehnic, iar Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și-a exprimat intenția de a contribui, nu doar la creșterea cantitativă, ci și calitativă a învățământului profesional și tehnic din județ, astfel încât dezideratul ca județul să pregătească din nou buni meseriași să fie atins.

Doamnele director Iuliana Beldiman și profesor Mihaela Enache de la Liceului Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin-Vale au prezentat oportunitățile fructificate de unitatea de învățământ pe care o reprezintă, inclusiv parteneriate prin proiecte europene precum Erasmus+, care au pus la dispoziție, pentru zeci de elevi, programe de practică în străinătate. A fost atrasă atenția asupra dificultăților de a-i implica pe agenții economici locali și obiectivul de a atrage parteneri puternici pentru a sprijini învățământul profesional și tehnic.

În cadrul conferinței, a fost lansată propunerea dezvoltării unei Rețele de excelență în învățământul profesional și tehnic, care să faciliteze parteneriatele și dezvoltarea unor proiecte în vederea actualizării ofertelor din învățământul profesional și tehnic și asigurarea programelor pentru practică. Rețeaua ar putea susține depunerea în parteneriat de proiecte cu finanțare nerambursabilă, in special în cadrul Programului Educație și Ocupare. Doamna Mihaela Cristea, Managerul public din Consiliul Județean Giurgiu și-a exprimat deschiderea față de realizarea unei Rețele de excelență în învățământul profesional și tehnic, care să pună bazele dialogului și colaborării pentru viitoare proiecte.

Andreea Gușă, expert politici publice a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, a prezentat concluziile rapoartelor trimestriale de monitorizare, elaborate în cadrul proiectului, pe baza activităților de consultare în care au fost implicați elevi, profesori și părinți. Andreea Gușă a arătat că, în prezent, elevii giurgiuveni sunt expuși riscurilor de a abandona studiile și de a părăsi județul sau chiar țara pentru oportunități care nu sunt neapărat conexe specializărilor profesionale pe care le-au urmat la liceu. De asemenea, a prezentat nevoile elevilor și profesorilor din învățământul profesional și tehnic, arătând că multe dintre aceste nevoi, precum lipsa transportului, a echipamentelor și parteneriatelor pentru practică, pot fi compensate prin colaborare între instituțiile din județ.

Proiectul „Dezvoltarea educației și a transparenței în județul Giurgiu” a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 424.561,50 lei, din care valoare nerambursabilă din FSE 353.659,74 lei, valoare nerambursabilă din bugetul național 62.410,53 lei și cofinanțare beneficiarului și partenerului 8.491,23 lei. Proiectul a fost implementat în perioada: 27 iulie 2022 – 27 septembrie 2023.

Date de contact: Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, Strada Becaței, nr. 29, Sector 3, București, Manager de proiect – Radu Nicolae, tel. 0723668808, office@acdd.ro, www.acdd.ro

Comunicat de presă (pdf.)

Categorii: Education